• PROFESJONALIZM.

 • WIEDZA.

 • ROZWAGA.

 • PARTNERSTWO.

 • OCHRONA.

Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo rodzinne), prawa gospodarczego (prawo handlowe), prawa pracy i prawa administracyjnego.
 

W ramach usług, dotyczących spraw z zakresu prawa cywilnego, oferujemy między innymi:

 • opiniowanie i przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów (listy intencyjne, porozumienia, ugody, umowy nazwane, umowy nienazwane) oraz reprezentowanie Klientów na każdym etapie negocjacji,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa zobowiązań, w szczególności windykacja należności, (spory powstałe na gruncie umów sprzedaży, umów o dzieło, umów o roboty budowlane, umów najmu, umów dzierżawy, umów leasingu, umów pożyczki, umów zlecenia, umów przewozu, umów ubezpieczenia, umów darowizny, rękojmi za wady i gwarancji, bezpodstawnego wzbogacenia, czynów niedozwolonych, potrącenia, cesji wierzytelności, skargi pauliańskiej etc.), w tym reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania zabezpieczającego, sądowego i egzekucyjnego,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (postępowania w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności przesyłu, ochronę własności, naruszenie posiadania oraz postępowania wieczystoksięgowe etc.), w tym reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania zabezpieczającego, sądowego i egzekucyjnego,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa spadkowego (postępowania w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, dział spadku, zachowek etc.), w tym reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania zabezpieczającego, sądowego i egzekucyjnego.
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (postępowania w sprawach o rozwód, separację, alimenty, podział majątku małżonków, unieważnienie małżeństwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, kontakty z dzieckiem, przysposobienie etc.), w tym reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania zabezpieczającego, sądowego i egzekucyjnego.
   

W ramach usług, dotyczących spraw z zakresu prawa gospodarczego, oferujemy między innymi:

 • tworzenie i przekształcanie spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń,
 • stałą, tzw. bieżącą, obsługę spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń w zakresie prawa korporacyjnego (w tym organizowanie i obsługę prawną posiedzeń i zgromadzeń organów, zmiany w składzie organów, zmiany umowy spółki, statutu, sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów, zgłaszanie zmian do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym etc.),
 • rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa handlowego (postępowania o uchylenie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, wyłączenie wspólnika, odpowiedzialność członka zarządu na podstawie art. 299 k.s.h. etc.), w tym reprezentowanie Klientów na etapie przedsądowym oraz w toku postępowania zabezpieczającego, sądowego i egzekucyjnego.
 • prowadzenie postępowań z zakresu likwidacji i upadłości spółek prawa handlowego.
   

W ramach usług, dotyczących spraw z zakresu prawa pracy, oferujemy między innymi:

 • doradztwo prawne w zakresie nawiązywania, rozwiązywania, zmiany stosunku pracy oraz zawierania umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych i umów o współodpowiedzialności materialnej,
 • opiniowanie i przygotowywanie wszelkiego rodzaju umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych, umów o współodpowiedzialności materialnej, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i oświadczeń w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy oraz reprezentowanie Klientów na każdym etapie negocjacji,
 • reprezentowanie Pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy (postępowania w sprawach odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy, odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone),
 • reprezentowanie Pracowników w sprawach z zakresu prawa pracy (postępowania o zapłatę wynagrodzenia za pracę, zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, odszkodowanie, przywrócenie pracownika do pracy).
   

W ramach usług, dotyczących spraw z zakresu prawa administracyjnego, oferujemy między innymi:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych (postępowania budowlane, sanitarne, drogowe, rolne, leśne, przemysłowe i środowiskowe).
   

Zasady rozliczeń

Oferujemy jasne i przejrzyste zasady rozliczenia za świadczone usługi. Klienci mają do wyboru jedną z trzech możliwości:

 • system indywidualny – wynagrodzenie ustalone w oparciu o stawkę godzinową, które stanowi iloczyn godzin poświęconych zleconemu zadaniu i uprzednio ustalonej stawki godzinowej,
 • system ryczałtowy – dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie,
 • system success fee – dostosowane do oczekiwań Klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.